اعضای هیئت مدیره
 

اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 789
تاریخ ثبت : شنبه 24 مرداد 1394
 اهداف مؤسسه
 

اهداف مؤسسه

اهداف مؤسسه
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 601
تاریخ ثبت : شنبه 24 مرداد 1394
 ساختار سازمانی
 

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 649
تاریخ ثبت : شنبه 24 مرداد 1394
 وظایف مدیر مسئول
 

وظایف مدیر مسئول

وظایف مدیر مسئول
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 802
تاریخ ثبت : شنبه 24 مرداد 1394
 وظایف دبیرخانه و روابط عمومی
 

وظایف دبیرخانه و روابط عمومی

وظایف دبیرخانه و روابط عمومی
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 614
تاریخ ثبت : شنبه 24 مرداد 1394
 وظایف واحد تحقیق و پژوهش
 

وظایف واحد تحقیق و پژوهش

وظایف واحد تحقیق و پژوهش
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 603
تاریخ ثبت : شنبه 24 مرداد 1394
 وظایف واحد انتشارات و سمعی و بصری
 

وظایف واحد انتشارات و سمعی و بصری

وظایف واحد انتشارات و سمعی و بصری
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 652
تاریخ ثبت : شنبه 24 مرداد 1394
 وظایف واحد جوانان
 

وظایف واحد جوانان

وظایف واحد جوانان
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 652
تاریخ ثبت : شنبه 24 مرداد 1394
 وظایف واحد گنجینه آثار
 

وظایف واحد گنجینه آثار

وظایف واحد گنجینه آثار
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 562
تاریخ ثبت : شنبه 24 مرداد 1394
 وظایف واحد اجرایی
 

وظایف واحد اجرایی

وظایف واحد اجرایی
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 609
تاریخ ثبت : شنبه 24 مرداد 1394

صفحه 1 از 2 (تعداد کل : 11 )