اعضای هیئت مدیره
 

اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 743
تاریخ ثبت : شنبه 24 مرداد 1394
 اهداف مؤسسه
 

اهداف مؤسسه

اهداف مؤسسه
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 560
تاریخ ثبت : شنبه 24 مرداد 1394
 ساختار سازمانی
 

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 599
تاریخ ثبت : شنبه 24 مرداد 1394
 وظایف مدیر مسئول
 

وظایف مدیر مسئول

وظایف مدیر مسئول
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 745
تاریخ ثبت : شنبه 24 مرداد 1394
 وظایف دبیرخانه و روابط عمومی
 

وظایف دبیرخانه و روابط عمومی

وظایف دبیرخانه و روابط عمومی
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 572
تاریخ ثبت : شنبه 24 مرداد 1394
 وظایف واحد تحقیق و پژوهش
 

وظایف واحد تحقیق و پژوهش

وظایف واحد تحقیق و پژوهش
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 562
تاریخ ثبت : شنبه 24 مرداد 1394
 وظایف واحد انتشارات و سمعی و بصری
 

وظایف واحد انتشارات و سمعی و بصری

وظایف واحد انتشارات و سمعی و بصری
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 608
تاریخ ثبت : شنبه 24 مرداد 1394
 وظایف واحد جوانان
 

وظایف واحد جوانان

وظایف واحد جوانان
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 608
تاریخ ثبت : شنبه 24 مرداد 1394
 وظایف واحد گنجینه آثار
 

وظایف واحد گنجینه آثار

وظایف واحد گنجینه آثار
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 519
تاریخ ثبت : شنبه 24 مرداد 1394
 وظایف واحد اجرایی
 

وظایف واحد اجرایی

وظایف واحد اجرایی
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 561
تاریخ ثبت : شنبه 24 مرداد 1394

صفحه 1 از 2 (تعداد کل : 11 )