اجتناب از گناه برای امام

مقالات » مهدویت
آیا از گناه اجتناب کنیم، امام زمان(عج) به ما سر می زند؟

تعداد بازدید : 1478

تاریخ ثبت : شنبه 1 تير 1392


 

اگربفرمایید چرا به آن حضرت دسترس نداریم، جواب شما این است که چرا به انجام واجبات وترک محرمات ملتزم نیستند؟ اوبه همین ازما راضی است؛ زیرا 'اورع الناس من تورّع عن المحرمات' . . .
معارف عمیق مهدویت ضامن سلامت وسعادت جامعه وفرد فرد انسان‌هاست، اعتقاد به بشارت‌های پیامبران گذشته وائمه دین(ع) افراد باانگیزه وپرتوانی را در جامعه می‌تواند پرورش دهد، باوربه حضور امامی ناظر براعمال، ازجنبه فردی موجب پاک نگاه داشتن روح وپیراستن اعمال از زشتی‌هاست وازجنبه اجتماعی باعث همدلی مؤمنان وایستادگی دربرابرظالمان می‌شود، کارکرد وسیع وعمیق آموزه‌های مهدوی، جذابیت خاص موضوع را نشان می‌دهد، به همین دلیل، قشرهای مختلف جامعه پرسش‌های بسیاری دراین موضوع دارند که لزوم پاسخگویی صحیح به آنها از راهی مطمئن بر کسی پوشیده نیست.
آیا اگراز گناه اجتناب کنیم ومنتظر واقعی باشیم، امام زمان(عج) به ما سر می‌زند؟
قطعاًگناه کردن، مهمترین علت محرومیت ازعنایات امام زمان(عج) است، امام مهدی (عج) نیز درتوقیع شریفشان به شیخ مفید می‌فرماید: "ما را ازایشان(شیعیان) چیزی محبوس نکرده است، مگرگناهان وخطاهایی که ازایشان به ما می‌رسد و ما آن را ناخوش می‌داریم و ازایشان نمی‌پسندیم."
آیت‌آلله بهجت نیزبیان فرموده‌اند: اگربفرمایید چرا به آن حضرت دسترس نداریم، جواب شما این است که چرا به انجام واجبات و ترک محرمات ملتزم نیستند؟
او به همین ازماراضی است؛ زیرا "اورع الناس من تورّع عن المحرمات"؛ پرهیزکارترین مردم کسی است که ازکارهای حرام بپرهیزد، ترک واجبات وارتکاب محرمات، حجاب و نقاب دیدار ما از آن حضرت است.
بنابراین اگر ما ازگناه اجتناب کنیم ومنتظرواقعی باشیم، به مقامی می‌رسیم که غیبت وحضوربرایمان فرقی ندارد، امام سجاد(ع) به ابوخالد کابلی می‌فرماید: "ای ابوخالد! به درستی که مردم زمان غیبت حضرت مهدی(عج) آنان که معتقد به امامت هستند ودرانتظارظهوراوبه سر می‌برند،با فضیلت‌ترین مردم همه زمان‌ها هستند؛
به دلیل اینکه خداوند متعالی عقل و فهمی به آنان عنایت کرده که غیبت درنزد آنان به منزله ظهور و مشاهده گشته است."
از این رو، درحدیث دیگری امام جعفرصادق(ع) می‌فرماید: "هرکس دوست دارد که ازیاران حضرت قائم(عج) شود؛ بایدکه منتظر باشد ودرعین حال به پرهیزکاری و اخلاق نیکو مشغول شود."
بنابراین اگرکسی ترک گناه کند و منتظرامامش باشد، ازیاران واقعی حضرت به شمار می‌آید، آنگاه اگربزرگترین توفیق الهی او را دریابد،غیبت وظهورحضرت برایش تفاوت نخواهد داشت.

 

 

 


نویسنده : شبستان

منبع : شبستان