وظایف مدیر مسئول

درباره ما » شرح وظایف » مدیر مسئول
وظایف مدیر مسئول

تعداد بازدید : 2141

تاریخ ثبت : شنبه 24 مرداد 1394


1- اجرای برنامه ها و مصوبات هیأت مدیره .
2- تهیه برنامه سالانه- پنج ساله و برآورد بودجه برای موسسه و مصوب نمودن آنها در هیأت مدیره.
3- ایجاد هماهنگی و همکاری بین واحد های مؤسسه و رفع اختلاف بین آنها در راستای اهداف و برنامه های موسسه .
4- ارائه گزارش نوبه ای به هیئت مدیره .
5- شرکت منظم در جلسات هیأت مدیره .
6- پیگیری رفع مشکل سایر واحد های موسسه .
7- نظارت بر فعالیتهای سایر واحد ها و هدایت و کنترل آنها در راستای اهداف مؤسسه .
8- بسیج تمام منابع و امکانات موسسه در راستای برنامه های ابلاغی هیأت مدیره.
9- هزینه کردن منابع موسسه در راستای برنامه های ابلاغی هیأت مدیره.
10- توسعه و تجهیز موسسه د رراستای اهداف موسسه .
11- برگزاری دوره های آموزش جهت اعضاء موسسه در راستای کمک به ارتقاء موسسه .
12- شرکت در جلسات و مجامع عمومی بعنوان نماینده موسسه و دفاع از حقوق موسسه و تبیین اهداف آن .
13- حفظ و نگهداری از اموال موسسه و فروش اموال مازاد پس از تصویب هیأت مدیره به بهترین قیمت .
14- جذب امکانات نقدی و غیر نقدی شرعی جهت اهداف موسسه .

 

 

 


نویسنده : سایت شهید صیادیان

منبع : سایت شهید صیادیان