شهدای آران و بیدگل در غرب کشور (ماه مرداد)

شهدای هر ماه » مرداد
شهید علی اصغر حاجی پور

تعداد بازدید : 1303

تاریخ ثبت : چهار شنبه 6 آبان 1394


 

اول مرداد

شهید   علی اصغر حاجی پور آرانی نام پدر  عبداله
تاریخ تولد 1315 نام عملیات  والفجر 2
تاریخ شهادت 1362/5/1 عضویت بسیجی
محل شهادت حاج عمران محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   حسین دهقان آرانی نام پدر  ابراهیم
تاریخ تولد 1344 نام عملیات  والفجر 2
تاریخ شهادت 1362/5/1 عضویت بسیجی
محل شهادت حاج عمران محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   جعفر عربیان آرانی نام پدر  رضا
تاریخ تولد 1340 نام عملیات  والفجر 2
تاریخ شهادت 1362/5/1 عضویت بسیجی
محل شهادت حاج عمران محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   ناصر غیرتی آرانی نام پدر  رحمت اله
تاریخ تولد 1346 نام عملیات  والفجر 2
تاریخ شهادت 1362/5/1 عضویت بسیجی
محل شهادت حاج عمران محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   مصطفی امیدی بیدگلی نام پدر  حسن
تاریخ تولد 1342 نام عملیات  والفجر 2
تاریخ شهادت 1362/5/1 عضویت بسیجی
محل شهادت پیرانشهر محل دفن امامزاده هادی (ع) بیدگل

 

دوم مرداد

شهید   علی طالبی نصر آبادی نام پدر  مرتضی
تاریخ تولد 1346 نام عملیات  والفجر 2
تاریخ شهادت 1362/5/2 عضویت بسیجی
محل شهادت حاج عمران محل دفن نصر آباد

 

شهید   بصیر اله محمودی نام پدر  شکراله
تاریخ تولد 1344 نام عملیات  والفجر 2
تاریخ شهادت 1362/5/2 عضویت پاسدار
محل شهادت پیرانشهر محل دفن امامزاده محمد (ع) نوش آباد

 

شهید   اصغر برزگر نام پدر  محمد آقا
تاریخ تولد 1346 نام عملیات  والفجر 2
تاریخ شهادت 1362/5/2 عضویت بسیجی
محل شهادت حاج عمران محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   اصغر اقدسی یزدلی نام پدر  فرهاد
تاریخ تولد 1342 نام عملیات  والفجر 2
تاریخ شهادت 1362/5/2 عضویت بسیجی
محل شهادت حاج عمران محل دفن یزدل

 

شهید   محمد چوپانی یزدلی نام پدر  محمد آقا
تاریخ تولد 1345 نام عملیات  والفجر 2
تاریخ شهادت 1362/5/2 عضویت بسیجی
محل شهادت پیرانشهر محل دفن یزدل

 

شهید   حسن شاکری یزدلی نام پدر  قدرت اله
تاریخ تولد 1345 نام عملیات  والفجر 2
تاریخ شهادت 1362/5/2 عضویت بسیجی
محل شهادت حاج عمران محل دفن یزدل

 

سوم مرداد

شهید   علی محمودی آرانی نام پدر  محمد 
تاریخ تولد 1343 نام عملیات  گروهک ضد انقلاب - غرب کشور
تاریخ شهادت 1360/5/3 عضویت بسیجی
محل شهادت بانه محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

پنجم مرداد

شهید   محمد چهار سوقی آرانی نام پدر  عباس
تاریخ تولد 1336 نام عملیات  والفجر 2
تاریخ شهادت 1362/5/5 عضویت بسیجی
محل شهادت حاج عمران محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

ششم مرداد

شهید   عباس حقیقی آرانی نام پدر  جواد
تاریخ تولد 1344 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1360/5/6 عضویت بسیجی
محل شهادت بانه محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

نهم مرداد

شهید   احمد محمد رضایی بیدگلی نام پدر  مانده علی
تاریخ تولد 1340 نام عملیات  گروهک ضد انقلاب - غرب کشور
تاریخ شهادت 1361/5/9 عضویت سرباز ژاندارمری
محل شهادت پاسگاه قشلاق کردستان محل دفن امامزاده هادی (ع) بیدگل

 

دهم مرداد

شهید   محسن خبازی آرانی نام پدر  نعمت اله
تاریخ تولد 1355 نام عملیات  گروهک ضد انقلاب - غرب کشور
تاریخ شهادت 1375/5/10 عضویت سرباز سپاه
محل شهادت اشنویه محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   علی اکبر طاهری نوش آبادی نام پدر  ید اله
تاریخ تولد 1343 نام عملیات  والفجر مقدماتی
تاریخ شهادت 1362/5/10 عضویت بسیجی
محل شهادت حاج عمران محل دفن امامزاده محمد (ع) نوش آباد

 

شهید   اصغر پیر دهقان (احمدی) نام پدر  رضا
تاریخ تولد 1344 نام عملیات  والفجر 2
تاریخ شهادت 1362/5/10 عضویت بسیجی
محل شهادت پیرانشهر محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   حسین علی اکبر زاده بیدگلی نام پدر  حمزه اله
تاریخ تولد 1354 نام عملیات  گروهک ضد انقلاب - غرب کشور
تاریخ شهادت 1375/5/10 عضویت سرباز سپاه
محل شهادت اشنویه محل دفن امامزاده حسین (ع) بیدگل

 

دوازدهم مرداد

شهید   ماشااله ابتدایی آرانی نام پدر  عبدالرحیم
تاریخ تولد 1340 نام عملیات  والفجر 3
تاریخ شهادت 1362/5/12 عضویت بسیجی
محل شهادت حاج عمران  محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   ماشااله کوسه ستوده آرانی نام پدر  تقی
تاریخ تولد 1342 نام عملیات  والفجر 3
تاریخ شهادت 1362/5/12 عضویت بسیجی
محل شهادت حاج عمران  محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

سیزدهم مرداد

شهید   علیرضا نوری بیدگلی نام پدر  محمد تقی
تاریخ تولد 1344 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1365/5/13 عضویت سرباز ارتش
محل شهادت حاج عمران  محل دفن امامزاده حسین (ع) بیدگل

 

چهاردهم مرداد

شهید   اصغر مسجدی نوش آبادی نام پدر  اسماعیل
تاریخ تولد 1345 نام عملیات  والفجر 3
تاریخ شهادت 1362/5/14 عضویت بسیجی
محل شهادت حاج عمران  محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   محمد آقامهدی نام پدر  میرزاآقا
تاریخ تولد 1343 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1362/5/14 عضویت سرباز ارتش
محل شهادت قلاویزان  محل دفن یزدل

 

شهید   حسین عسگری ابوزید آبادی نام پدر  حاجی
تاریخ تولد 1344 نام عملیات  والفجر 2
تاریخ شهادت 1362/5/14 عضویت پاسدار
محل شهادت پیرانشهر  محل دفن امامزاده عبداله (ع) ابوزید آباد

 

شهید   علی محمد رضاخانی بیدگلی نام پدر  ماشااله
تاریخ تولد 1342 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1362/5/14 عضویت سرباز سپاه
محل شهادت حاج عمران  محل دفن امامزاده هادی (ع) بیدگل

 

پانزدهم مرداد

شهید   احمد ابراهیم زاده نام پدر  حسین
تاریخ تولد 1345 نام عملیات  والفجر 2
تاریخ شهادت 1362/5/15 عضویت بسیجی
محل شهادت پیرانشهر محل دفن یزدل

 

بیست و یکم مرداد

شهید   ماشااله انتهایی آرانی نام پدر  حسین
تاریخ تولد 1344 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1362/5/21 عضویت بسیجی
محل شهادت دیواندره محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

بیست و دوم مرداد

شهید   رضا سروری نوش آبادی نام پدر  غلامعلی
تاریخ تولد 1347 نام عملیات  بیت المقدس 5
تاریخ شهادت 1367/5/22 عضویت سرباز ارتش
محل شهادت مریوان محل دفن امامزاده محمد (ع) نوش آباد

 

بیست و سوم مرداد

شهید   ناصر عمو رجبی آرانی نام پدر  حسین علی
تاریخ تولد 1344 نام عملیات  والفجر 2
تاریخ شهادت 1362/5/23 عضویت بسیجی
محل شهادت پیرانشهر محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

بیست و چهارم مرداد

شهید   قاسم اخباری نام پدر  یحیی
تاریخ تولد 1330 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1360/5/24 عضویت بسیجی
محل شهادت سر پل ذهاب محل دفن امامزاده محمد (ع) نوش آباد

 


نویسنده : سایت شهید صیادیان

منبع : سایت شهید صیادیان