شهدای آران و بیدگل در غرب کشور (ماه شهریور)

شهدای هر ماه » شهریور

تعداد بازدید : 533

تاریخ ثبت : پنج شنبه 7 آبان 1394


 

سیزدهم شهریور

شهید   حسین صیادیان آرانی نام پدر  عباسقلی
تاریخ تولد 1337 نام عملیات  گروهک ضد انقلاب - غرب کشور
تاریخ شهادت 1365/6/13 عضویت پاسدار
محل شهادت جاده کوهدشت پلدختر محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   محمد محرابی پناه نام پدر  احمد
تاریخ تولد 1364 نام عملیات  گروهک ضد انقلاب (پژاک) - غرب کشور
تاریخ شهادت 1390/6/13 عضویت پاسدار
محل شهادت سردشت  محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شانزدهم شهریور

شهید   جواد قنبری بیدگلی نام پدر  علی جان
تاریخ تولد 1344 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1365/6/16 عضویت سرباز ارتش
محل شهادت سردشت  محل دفن امامزاده علی اکبر (ع) بیدگل

 

هجدهم شهریور

شهید   محمد علیجانزاده نام پدر  حاجی حسین
تاریخ تولد 1348 نام عملیات  قادر
تاریخ شهادت 1364/6/18 عضویت بسیجی
محل شهادت اشنویه محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   غلامرضا شاه میرزایی بیدگلی نام پدر  غلامحسین
تاریخ تولد 1342 نام عملیات  قادر
تاریخ شهادت 1364/6/18 عضویت بسیجی
محل شهادت اشنویه محل دفن امامزاده هادی (ع) بیدگل

 

شهید   عباس منعمی بیدگلی نام پدر  احمد
تاریخ تولد 1343 نام عملیات  قادر
تاریخ شهادت 1364/6/18 عضویت پاسدار
محل شهادت حاج عمران محل دفن هفت امامزاده (ع) بیدگل

 

شهید   علی طالبی آرانی نام پدر  ذبیح اله
تاریخ تولد 1342 نام عملیات  قادر
تاریخ شهادت 1364/6/18 عضویت پاسدار
محل شهادت اشنویه محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   علی محمد غنی بیدگلی نام پدر  عباس
تاریخ تولد 1348 نام عملیات  قادر
تاریخ شهادت 1364/6/18 عضویت بسیجی
محل شهادت اشنویه محل دفن هفت امامزاده بیدگل

 

شهید   حبیب اله مشرقیان آرانی نام پدر  میرزا
تاریخ تولد 1342 نام عملیات  قادر
تاریخ شهادت 1364/6/18 عضویت بسیجی
محل شهادت اشنویه محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   غلامحسین ساجدی نوش آبادی نام پدر  احمد
تاریخ تولد 1335 نام عملیات  قادر
تاریخ شهادت 1364/6/18 عضویت پاسدار
محل شهادت اشنویه محل دفن امامزاده محمد (ع) نوش آباد

 

شهید   سید ماشااله حسینی زاده بیدگلی نام پدر  سید رضا
تاریخ تولد 1345 نام عملیات  قادر
تاریخ شهادت 1364/6/18 عضویت بسیجی
محل شهادت اشنویه محل دفن امامزاده هادی (ع) بیدگل

 

شهید   غلامرضا احمدی محمد آبادی نام پدر  زین العابدین
تاریخ تولد 1343 نام عملیات  قادر
تاریخ شهادت 1364/6/18 عضویت بسیجی
محل شهادت اشنویه محل دفن محمد آباد کویر

 

شهید   حسین یونسی بیدگلی نام پدر  هاشم
تاریخ تولد 1341 نام عملیات  قادر
تاریخ شهادت 1364/6/18 عضویت بسیجی
محل شهادت حاج عمران محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   عباس ابراهیم پور آرانی نام پدر  علی
تاریخ تولد 1343 نام عملیات  قادر
تاریخ شهادت 1364/6/18 عضویت بسیجی
محل شهادت اشنویه محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   حسین نیک روش بیدگلی نام پدر  قاسم
تاریخ تولد 1341 نام عملیات  قادر
تاریخ شهادت 1364/6/18 عضویت بسیجی
محل شهادت اشنویه محل دفن امامزاده هادی (ع) بیدگل

 

شهید   علی اصغر صباغیان بیدگلی نام پدر  رضا
تاریخ تولد 1344 نام عملیات  قادر
تاریخ شهادت 1364/6/18 عضویت بسیجی
محل شهادت اشنویه محل دفن امامزاده هادی (ع) بیدگل

 

شهید   محمد امیری نوش آبادی نام پدر  نعمت اله
تاریخ تولد 1345 نام عملیات  قادر
تاریخ شهادت 1364/6/18 عضویت سرباز ارتش
محل شهادت اشنویه محل دفن امامزاده محمد (ع) نوش آباد

 

شهید   عباس روشنی نوش آبادی نام پدر  محمد
تاریخ تولد 1342 نام عملیات  قادر
تاریخ شهادت 1364/6/18 عضویت بسیجی
محل شهادت اشنویه محل دفن امامزاده محمد (ع) نوش آباد

 

شهید   تقی یوسف زاده نوش آبادی نام پدر  غلامحسین
تاریخ تولد 1347 نام عملیات  قادر
تاریخ شهادت 1364/6/18 عضویت بسیجی
محل شهادت اشنویه محل دفن امامزاده محمد (ع) نوش آباد

 

شهید   ماشااله رحیمی بیدگلی نام پدر  حسین
تاریخ تولد 1346 نام عملیات  قادر
تاریخ شهادت 1364/6/18 عضویت بسیجی
محل شهادت اشنویه محل دفن امامزاده هادی (ع) بیدگل

 

بیست و یکم شهریور

شهید   نجات اله افروز نام پدر  اسد اله
تاریخ تولد 1338 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1360/6/21 عضویت پاسدار
محل شهادت بازی دراز - سر پل ذهاب محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   احمد حقیقی نام پدر  هوشنگ (آقا رضا)
تاریخ تولد 1342 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1360/6/21 عضویت بسیجی
محل شهادت بازی دراز - سر پل ذهاب محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   احمد گل آرایی نام پدر  غلامحسین
تاریخ تولد 1344 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1360/6/21 عضویت بسیجی
محل شهادت بازی دراز - سر پل ذهاب محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   محمد داروغه آرانی نام پدر  علی اصغر
تاریخ تولد 1343 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1360/6/21 عضویت بسیجی
محل شهادت بازی دراز - سر پل ذهاب محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   عباس فخرائیان نام پدر  اسماعیل
تاریخ تولد 1342 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1360/6/21 عضویت پاسدار
محل شهادت بازی دراز - سر پل ذهاب محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

 

 


نویسنده : سایت شهید صیادیان

منبع : سایت شهید صیادیان