شهدای آران و بیدگل در غرب کشور (ماه مهر)

شهدای هر ماه » مهر

تعداد بازدید : 527

تاریخ ثبت : پنج شنبه 7 آبان 1394


 

هفتم مهر

شهید   نصراله آیتی نام پدر  عزیز اله
تاریخ تولد 1341 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1361/7/7 عضویت سرباز ژاندارمری
محل شهادت بوکان - سقز محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

نهم مهر

شهید   داوود جوادی علی آبادی نام پدر  حبیب اله
تاریخ تولد 1341 نام عملیات  گروهک ضد انقلاب - غرب کشور
تاریخ شهادت 1362/7/9 عضویت سرباز ژاندارمری
محل شهادت پاسگاه حسین آباد سنندج محل دفن علی آباد کویر

 

پانزدهم مهر

شهید   تیمور (عبداله) اقبالیان نام پدر  غلامرضا
تاریخ تولد 1341 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1364/7/15 عضویت سرباز ژاندارمری
محل شهادت غرب کشور محل دفن علی آباد سفید دشت

 

شهید   غلامرضا جباریان نام پدر  عباس
تاریخ تولد 1346 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1366/7/15 عضویت سرباز سپاه
محل شهادت سنندج محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شانزدهم مهر

شهید   حسن نجفی پور آرانی نام پدر  یحیی
تاریخ تولد 1342 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/7/16 عضویت سرباز سپاه
محل شهادت مریوان محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

هفدهم مهر

شهید   محمود نصیری نصر آبادی نام پدر  آقا تراب
تاریخ تولد 1346 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1361/7/17 عضویت بسیجی
محل شهادت مریوان محل دفن نصر آباد

 

بیست و ششم مهر

شهید   اسحق کریم زاده یزدلی نام پدر  ابراهیم
تاریخ تولد 1345 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1364/7/26 عضویت پاسدار
محل شهادت مریوان محل دفن یزدل

 

بیست و هفتم مهر

شهید   حسن نصیری ابوزید آبادی نام پدر  اکبر
تاریخ تولد 1336 نام عملیات  گروهک ضد انقلاب - غرب کشور
تاریخ شهادت 1360/7/27 عضویت پاسدار
محل شهادت کردستان - روانسر محل دفن امامزاده عبداله (ع) ابوزید آباد

 

شهید   سید عباس فدایی بیدگلی نام پدر  سید رضا
تاریخ تولد 1344 نام عملیات  میمک
تاریخ شهادت 1363/7/27 عضویت پاسدار
محل شهادت میمک محل دفن امامزاده هادی (ع) بیدگل

 

شهید   عباس صانعی بیدگلی نام پدر  علی اکبر
تاریخ تولد 1346 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/7/27 عضویت بسیجی
محل شهادت مریوان محل دفن امامزاده هادی (ع) بیدگل

 

شهید   عبداله مهمان نواز نام پدر  نعمت اله
تاریخ تولد 1334 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/7/27 عضویت پاسدار
محل شهادت پنجوین عراق محل دفن امامزاده محمد (ع) نوش آباد

 

بیست و هشتم مهر

شهید   محمد عبداللهی آرانی نام پدر  حسین
تاریخ تولد 1343 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/7/28 عضویت بسیجی
محل شهادت سردشت محل دفن امامزاده حسین (ع) بیدگل

 

بیست و نهم مهر

شهید   حسن شریفی ستوده نام پدر  علی
تاریخ تولد 1344 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/7/29 عضویت بسیجی
محل شهادت مریوان محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   داوود صلاتی آرانی نام پدر  جعفر
تاریخ تولد 1342 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/7/29 عضویت بسیجی
محل شهادت مریوان محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   قدمعلی عباس زاده نوش آبادی نام پدر  عباس
تاریخ تولد 1345 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/7/29 عضویت بسیجی
محل شهادت مریوان محل دفن امامزاده محمد (ع) نوش آباد

 

شهید   حسن غلامرضا زاده آرانی نام پدر  علی
تاریخ تولد 1341 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/7/29 عضویت بسیجی
محل شهادت مریوان محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   مهدی فریدونی بیدگلی نام پدر  حسینعلی
تاریخ تولد 1342 نام عملیات  میمک
تاریخ شهادت 1362/7/29 عضویت سرباز سپاه
محل شهادت جبهه میمک محل دفن امامزاده حسین (ع) بیدگل

 

شهید   محمد تقی قصابی نام پدر  رضا
تاریخ تولد 1343 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/7/29 عضویت بسیجی
محل شهادت مریوان محل دفن یزدل

 

شهید   محمد علی قاسم پور آرانی نام پدر  قاسم
تاریخ تولد 1342 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/7/29 عضویت بسیجی
محل شهادت پنجوین (مریوان) محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   حسین مختص آبادی بیدگلی نام پدر  محمد
تاریخ تولد 1345 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/7/29 عضویت بسیجی
محل شهادت مریوان محل دفن امامزاده حسین (ع) بیدگل

 

سی ام مهر

شهید   عزت اله مساح نمکی بیدگلی نام پدر  رحمت اله
تاریخ تولد 1336 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/7/30 عضویت بسیجی
محل شهادت مریوان محل دفن هفت امامزاده بیدگل

 

شهید   احمد حاجی زادگان بیدگلی نام پدر  ماشااله
تاریخ تولد 1346 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/7/30 عضویت بسیجی
محل شهادت مریوان محل دفن هفت امامزاده بیدگل

 

شهید   عباس حکیمیان آرانی نام پدر  ابوالقاسم
تاریخ تولد 1345 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/7/30 عضویت بسیجی
محل شهادت مریوان محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   اسماعیل سلمانی بیدگلی نام پدر  زنده علی
تاریخ تولد 1345 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/7/30 عضویت بسیجی
محل شهادت مریوان محل دفن امامزاده هادی (ع) بیدگل

 

شهید   علی رضا کریمشاهی بیدگلی نام پدر  ابوالقاسم
تاریخ تولد 1346 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/7/30 عضویت بسیجی
محل شهادت پنجوین عراق (مریوان) محل دفن امامزاده هادی (ع) بیدگل

 

شهید   علی رضا مالکیان بیدگلی نام پدر  عبد اله
تاریخ تولد 1343 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/7/30 عضویت بسیجی
محل شهادت مریوان محل دفن هفت امامزاده بیدگل

 

شهید   حسین قامتی آرانی نام پدر  قربانعلی
تاریخ تولد 1344 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/7/30 عضویت بسیجی
محل شهادت پنجوین عراق (مریوان) محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   علی توکلی بیدگلی نام پدر  عباس
تاریخ تولد 1343 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/7/30 عضویت بسیجی
محل شهادت مریوان محل دفن امامزاده هادی (ع) بیدگل

 

شهید   جواد یوسفیان آرانی نام پدر  یوسفعلی
تاریخ تولد 1346 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/7/30 عضویت بسیجی
محل شهادت مریوان محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

 

 

 

 

 


نویسنده : سایت شهید صیادیان

منبع : سایت شهید صیادیان