شهدای آران و بیدگل در غرب کشور (ماه آبان)

شهدای هر ماه » آبان

تعداد بازدید : 514

تاریخ ثبت : شنبه 9 آبان 1394


 

اول آبان 

شهید   علی اصغر عمونوروزی آرانی نام پدر  صفر خان
تاریخ تولد 1343 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/8/1 عضویت بسیجی
محل شهادت مریوان محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

سوم آبان 

شهید   عباس آران دشتی آرانی نام پدر  محمد آقا
تاریخ تولد 1343 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/8/3 عضویت پاسدار
محل شهادت مریوان محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   عبدالکریم دستفروش آرانی نام پدر  عبداله
تاریخ تولد 1341 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/8/3 عضویت پاسدار
محل شهادت مریوان محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

چهارم آبان 

شهید   ماشااله طالبی بیدگلی نام پدر  عباس
تاریخ تولد 1343 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1363/8/4 عضویت سرباز ارتش
محل شهادت سردشت محل دفن امامزاده هادی (ع) بیدگل

 

شهید   غلامحسین گندم کار بیدگلی نام پدر  رضا
تاریخ تولد 1342 نام عملیات  پدافندی
تاریخ شهادت 1363/8/4 عضویت سرباز ارتش
محل شهادت سردشت محل دفن هفت امامزاده بیدگل

 

پنجم آبان 

شهید   علی اصغر نوذرزاده آرانی نام پدر  احمد
تاریخ تولد 1339 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/8/5 عضویت بسیجی
محل شهادت مریوان محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   محمد ابراهیم نوش آبادی نام پدر  حسین
تاریخ تولد 1334 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/8/5 عضویت بسیجی
محل شهادت مریوان محل دفن امامزاده محمد (ع) نوش آباد

 

ششم آبان 

شهید   محسن نزادی نوش آبادی نام پدر  غلامحسین
تاریخ تولد 1344 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/8/6 عضویت بسیجی
محل شهادت مریوان محل دفن امامزاده محمد (ع) نوش آباد

 

شهید   علی اصغر توسلی نام پدر  محمد
تاریخ تولد 1346 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/8/6 عضویت بسیجی
محل شهادت مریوان محل دفن امامزاده محمد (ع) نوش آباد

 

نهم آبان

شهید   محسن ثابتی نام پدر  امراله
تاریخ تولد 1344 نام عملیات  گروهک ضد انقلاب - غرب کشور
تاریخ شهادت 1362/8/9 عضویت بسیجی
محل شهادت دیواندره محل دفن امامزاده محمد (ع) نوش آباد

 

یازدهم آبان

شهید   مهدی روشنایی بیدگلی نام پدر  ماشااله
تاریخ تولد 1342 نام عملیات  گروهک ضد انقلاب - غرب کشور
تاریخ شهادت 1362/8/11 عضویت سرباز ارتش
محل شهادت پیرانشهر محل دفن امامزاده حسین (ع) بیدگل

 

دوازدهم آبان

شهید   سید حسین زهری بیدگلی نام پدر  سید تقی
تاریخ تولد 1346 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/8/12 عضویت بسیجی
محل شهادت مریوان محل دفن امامزاده هادی (ع) بیدگل

 

سیزدهم آبان

شهید   جعفر علی خرم آبادی آرانی نام پدر  حسن
تاریخ تولد 1340 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/8/13 عضویت بسیجی
محل شهادت مریوان محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

شهید   ابوالفضل تاریخی ابوزید آبادی نام پدر  هادی
تاریخ تولد 1344 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/8/13 عضویت بسیجی
محل شهادت مریوان محل دفن امامزاده عبداله (ع) ابوزید آباد

 

شهید   محمد حسین شعبان زاده نام پدر  رجبعلی
تاریخ تولد 1340 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/8/13 عضویت سرباز سپاه
محل شهادت مریوان محل دفن نصر آباد

 

شهید   جواد مزروعی نصر آبادی نام پدر  علی اکبر
تاریخ تولد 1347 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/8/13 عضویت بسیجی
محل شهادت مریوان محل دفن نصر آباد

 

چهاردهم آبان

شهید   علی عابدین آبادی آرانی نام پدر  محمد
تاریخ تولد 1340 نام عملیات  گروهک ضد انقلاب - غرب کشور
تاریخ شهادت 1360/8/14 عضویت سرباز ژاندارمری
محل شهادت مریوان محل دفن امامزاده محمد هلال (ع) آران

 

پانزدهم آبان

شهید   محمد حاجی زاده بیدگلی نام پدر  محمد
تاریخ تولد 1340 نام عملیات  والفجر 4
تاریخ شهادت 1362/8/15 عضویت سرباز ارتش
محل شهادت مریوان محل دفن امامزاده هادی (ع) بیدگل

 

هجدهم آبان

شهید   محمود مهمان نواز نوش آبادی نام پدر  نعمت اله
تاریخ تولد 1334 نام عملیات  محرم
تاریخ شهادت 1361/8/18 عضویت بسیجی
محل شهادت دهلران - موسیان محل دفن امامزاده محمد (ع) نوش آباد

 

 

 

 


نویسنده : سایت شهید صیادیان

منبع : سایت شهید صیادیان